• Limity na 2020 rok w podatku dochodowym
  1. W 2020 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty 8.746.800 zł
  2. limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2020 r. wyniesie 218.670 zł.
  3. prawo do opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami będą mieli podatnicy, którzy w 2019 r.:

– osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł,

– osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.093.350 zł

  1. Ryczałt kwartalny w 2020 r. będą natomiast mogli opłacać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczą kwoty 109.335 zł

– Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym nie osiągnął dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, a jedynie dochody w Niemczech, które w Polsce są zwolnione od podatku, to nie ma obowiązku złożenia zerowego zeznania podatkowego za ten rok. Podatnikowi nie przysługuje również w takiej sytuacji prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej odzyskiwanej z zapłaconych do ZUS składek ubezpieczeniowych.