• Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr15 do ustawy o VAT w momeńcie, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Wynika to z dodanego do ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.  108a ust. 1a. Jak wskazano w tym przepisie, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców, podatnicy zobowiązani są zastosować mechanizm podzielonej płatności. W przepisie tym mowa jest o podatnikach, bez wskazywania, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do podatników VAT czynnych. Zatem ma on zastosowanie także w przypadku sprzedaży dla podatników VAT zwolnionych, a nie ma zastosowania do sprzedaży dla osób prywatnych. W związku z tym także podatnicy zwolnieni z VAT zobowiązani są posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK w walucie polskiej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym wszystkie spółki handlowe, muszą uzyskać wpis do tego rejestru, a następnie aktualizować w nim swoje dane. Uzyskanie wpisu i aktualizacja danych może odbywać się trybie tradycyjnym. W nim składanych jest najwięcej wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS. W jego ramach przedsiębiorcy mogą jeszcze wybrać, czy wniosek złożą w postaci papierowej, czy elektronicznej. Najczęściej korzystają z pierwszej opcji. Co istotne, od 1 marca 2020 r. przedsiębiorcy nie będą mieli wyboru i wszystkie wnioski do sądu rejestrowego będą musieli przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną. Poza tym określone spółki mogą składać wnioski do KRS w trybie S24. Odrębna procedura dotyczy zaś zasad przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Procedura S24 i ta dotycząca przekazywania dokumentów finansowych w dalszym ciągu będą obowiązywać.
  • Od 13 października 2019 r. funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jest to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spółki, które już funkcjonują muszą zgłosić wymagane dane do Rejestru do 13 kwietnia 2020 r. Natomiast spółki nowe muszą zgłosić dane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie. Na ten moment nie ma możliwości dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.