• Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Po tej dacie pisemna forma składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Kosztami z tytułu używania firmowych samochodów osobowych, jeżeli samochody te są wykorzystywane do tzw. celów mieszanych, czyli zarówno firmowych, jak i pozostałych, przedsiębiorcy mogą obciążać koszty podatkowe wyłącznie w ramach limitu 75% poniesionych na ten cel wydatków.  Ograniczeniom tym nie podlegają jednak wydatki na ulepszenie środków trwałych polegające np. na zakupie dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego. Takie wydatki mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego, którego dotyczy ulepszenie, jeżeli ich wartość przekracza 10.000 zł. Oznacza to, że w obowiązującym stanie prawnym kwota wydatków na ulepszenie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym (np. na montaż czujników cofania lub instalacji gazowej, o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł), może być w całości bezpośrednio uwzględniona w firmowych kosztach uzyskania przychodów.
  • U osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju zasadniczo nie stanowią kosztów podatkowych, co wynika z 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof. Wyjątek od tej reguły dotyczy wyłącznie darowizn żywnościowych. Jednak i taka darowizna może zostać rozliczona w firmowych kosztach podatkowych dopiero wtedy, gdy zostanie przekazana ściśle określonym podmiotom.  Przekazanie darowizny może mieć jednak wpływ na podstawę opodatkowania. Niektóre z nich mogą bowiem obniżać dochód przedsiębiorcy, ale tylko tego, który w ramach zasad ogólnych wybrał opodatkowanie według skali podatkowej (przy wyborze podatku liniowego nie ma takiej możliwości) lub korzysta z ryczałtu ewidencjonowanego.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą ponoszą ryzyko z tego tytułu. Może się zdarzyć tak, że zostaną obciążeni karą lub odszkodowaniem. Jednak nie będą one kosztem uzyskania przychodów jeżeli będą dotyczyć:
    • wad dostarczonych towarów oraz wykonanych robót i usług,
    • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
    • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług