• Pracownicy tylko do końca roku mogą wykorzystać opiekę nad dzieckiem. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to jest ściśle związane z danym rokiem kalendarzowym, a niewykorzystane dni (lub godziny) zwolnienia nie przechodzą na rok następny. W związku z tym zwolnienie to należy wykorzystać w roku, w którym przysługuje, do ukończenia przez dziecko 14 lat.
  • Profil informacyjny płatnika składek może posiadać każdy płatnik. Jednak do jego założenia zobowiązany jest płatnik, który rozlicza składki za więcej niż 5 ubezpieczonych.