Osoby które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z tego tytułu ryczałtem, mogą opłacać podatek kwartalnie gdy:

  • rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą,
  • ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 25000,00 euro czyli po przeliczeniu na złotówki, nie przekroczyli w 2019 roku kwoty 109335,00 zł

 

Wybór kwartalnego ryczałtu wymaga dokonania zawiadomienia w tej kwestii. O tej decyzji podatnik powinien poinformować urząd skarbowy w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował kwartalny sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Wybór kwartalnego ryczałtu na 2020 r. zgłosi zatem w PIT-28 za 2020 r.

Zasady jednorazowej amortyzacji:

  • podatnik, który w rozumieniu ustawy o pdof posiada status tzw. małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w limicie 50.000 euro (art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof). Uprawnieni podatnicy w ten sposób mogą amortyzować środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych
  • przepisy art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof dają prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji każdemu podatnikowi pdof, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. Jednak amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł odnosi się wyłącznie do nabytych przez podatnika fabrycznie nowych środków trwałych sklasyfikowanych w grupach 3-6 i 8 KŚT
  • jednorazowy odpis amortyzacyjny, o którym mowa w art. 22f ust. 3 ustawy o pdof, dotyczy zaś składników, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł.

 

Od 1 stycznia 2020 r. właścicielom samochodów grozi kara za niezgłoszenie kupna lub sprzedaży albo niezarejestrowanie auta sprowadzonego z zagranicy. Właściciele aut mają 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozi kara od 200 zł do 1.000 zł. Taka sama kara grozi właścicielom pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy nie zarejestrują pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

 

Obowiązek posiadania kas on-line, przypominamy:

  • Od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż w kasie on-line muszą ewidencjonować podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  • Od 1 lipca 2020 r. kasy te muszą mieć podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
  • Natomiast od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line będą musieli mieć fryzjerzy, kosmetyczki i kosmetologowie, lekarze i dentyści, prawnicy oraz firmy budowlane. W kasie on-line od 1 stycznia 2021 r. sprzedaż będą musieli ewidencjonować także podatnicy świadczący usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Jeżeli pomimo zgłoszenia rachunku bankowego, nie jest on widoczny na liście, podatnik powinien zgłosić to do właściwego dla siebie urzędu skarbowego lub na adres skrzynki e-mailowej: wykazpodatnikow@mf.gov.pl.