• Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. miesięczna granica podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 13.067,50 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1162).
  • Podatnicy korzystający z podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego – i to zarówno kontynuujący działalność gospodarczą, jak i rozpoczynający ją w danym roku podatkowym – mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze tych form opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Dokonany na dany rok podatkowy wybór jednej z tych form opodatkowania dotyczy także lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik korzystający dotychczas z jednej z nich we wskazanym powyżej terminie zawiadomi, również w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.
  • Obowiązkowy MPP jest stosowany przez nabywcę przy regulowaniu należności, jeżeli przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę tych towarów czy usług przekracza 15.000 zł, oraz gdy czynność jest dokonywana na rzecz podatnika. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse przedstawiło objaśnienia dotyczące stosowania obowiązkowego MPP.

W przypadku gdy faktura o wartości brutto powyżej 15.000 zł będzie zawierała chociaż jedną pozycję przykładowo na kwotę 3.000 zł netto + 690 zł VAT objętą załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT, wówczas obowiązek zastosowania MPP dotyczy kwoty równej kwocie VAT z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty 690 zł. Nie wyklucza to możliwości uregulowania w MPP części należności ponad tą objętą obowiązkiem lub całej należności z takiej faktury.

Faktura dotycząca transakcji objętej obligatoryjnym MPP powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Brak tego oznaczenia wiąże się z nałożeniem na podatnika, który ją wystawił, sankcji w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze. Sankcja ta jest naliczana od kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 .

Wystawca faktury uniknie sankcji, jeśli zapłata przez nabywcę zostanie zrealizowana zgodnie z zasadami MPP. Jeżeli więc sprzedawca omyłkowo nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas w jego interesie będzie poinformowanie nabywcy, że wystawił fakturę bez wymaganego oznaczenia, a także o obowiązku zapłaty przez niego w MPP. Informację tę sprzedawca może przekazać nabywcy w dowolnej formie i w dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej. Sprzedawca tak czy inaczej ma obowiązek skorygowania faktury wystawionej bez wymaganego oznaczenia. Fakturę może też poprawić nabywca notą korygującą.

  • Podatnik świadczący usługi gastronomiczne, które nie są prowadzone w stacjonarnej placówce gastronomicznej, nie będzie miał obowiązku wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line w terminie do 30 czerwca 2020 r. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.815.2019.1.JM.