• Ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej może rodzić obowiązek pobrania podatku dochodowego. Tyczy się to równowartości składek z tytułu wykupienia dla pracownika ubezpieczenia w zakresie: assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Takie ubezpieczenie jest dla pracowników, opodatkowane przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Z tego względu wartość składek opłaconych z tych tytułów pracodawca jako płatnik podatku ma obowiązek doliczyć do przychodów ze stosunku pracy uzyskanych przez pracownika w danym miesiącu i od sumy tych świadczeń obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Na gruncie podatku dochodowego do ulepszenia środka trwałego dochodzi, gdy został on:
  • przebudowany, czyli doszło do zmiany (poprawienia) istniejącego stanu na inny,
  • rozbudowany, czyli powiększony (rozszerzony),
  • zrekonstruowany, czyli odtworzony (odbudowany) w sytuacji, gdy był całkowicie lub częściowo zużyty,
  • zaadaptowany, czyli przystosowany (przerobiony) do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo gdy nadano mu nowe cechy użytkowe,
  • zmodernizowany, czyli unowocześniony.
 • Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy zwolniony jest z oskładkowania, co wynika z 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Zwolnienie to funkcjonuje do wysokości:
  • miesięcznego ryczałtu pieniężnego (po złożeniu przez pracownika stosownego oświadczenia) albo
  • która nie przekracza kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu.
 • Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium Polski, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację uproszczoną.
 • Kiedy samochód osobowy jest opodatkowany akcyzą?
  • Jak wynika z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
  • 1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
  • 2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce,
  • 3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce:
   • wyprodukowanego na terytorium kraju,
   • od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
   • Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy rozumieć przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa UE na terytorium kraju.