• Pobierz potwierdzenie e-zeznania podatkowego. Jeśli okazałoby się, że zeznanie nie zostało przyjęte przez system masz jeszcze czas, aby szybko złożyć deklarację i czynny żal.
  • Faktura do paragonu tylko z NIP. Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.
  • Uwaga! Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Od 1 stycznia 2019 r. zakres tej dokumentacji uległ znacznemu rozszerzeniu, zmieniły się również zasady wypełniania karty ewidencji czasu pracy. Wydłużeniu uległ też okres przechowywania całości dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy.
  • Firma ma prawo obciążyć koszty podatkowe wydatkami poniesionymi na zagospodarowanie i pielęgnację terenów zielonych, w tym zakup roślin i kwiatów, nasion, nawozów i kory. Tego rodzaju nakłady należy potraktować jako związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ponieważ nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie  art. 23 ustawy o pdof i art. 16 ustawy o pdop (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.), można je rozliczyć w rachunku kosztowym firmy.
  • Przychód osiągany z najmu z nieruchomości położonej na terytorium Polski przez osobę mającą miejsce zamieszkania poza Polską, podlega opodatkowaniu w Polsce na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku najmu nieruchomości przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce.
  • Już od lipca br. pierwsza grupa pracodawców zobowiązana będzie do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dotyczy to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, według stanu na 31 grudnia 2018 r. W zamyśle ustawodawcy Pracownicze Plany Kapitałowe mają się stać obligatoryjnym elementem pakietu świadczeń dla pracowników. Konieczność wdrożenia PPK nałoży na pracodawców nowe obowiązki.
  • Wspólnik z 95% udziałów nie może być pracownikiem swojej spółki Utrwalony jest w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd sprowadzający się do tezy, że członek zarządu, który ma większościowe udziały w spółce z o.o., nie może jednocześnie korzystać z ubezpieczenia społecznego jako pracownik. Podporządkowanie pracownicze nie występuje wtedy, kiedy jedna i ta sama osoba wyznacza zadania pracownicze, a następnie sama je wykonuje.
  • Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą dorabiać. Aby jednak nie narazić się na zawieszenie albo zmniejszenie tego świadczenia, muszą pilnować, żeby nie przekroczyć odpowiednich progów zarobkowych. To, czy nastąpiło takie przekroczenie, wynika m.in. z zaświadczenia o wysokości przychodu osiągniętego w danym roku rozliczeniowym. Przygotowanie takiego dokumentu i przekazanie go do ZUS to jeden z obowiązków płatnika składek zatrudniającego osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego.