• Nowy obowiązek nałożono na podatnika. Chodzi o zapoznanie osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Osoby te (kasjerzy) składają oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad. Oświadczenie to ma być złożone przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia przekazywany jest również osobie je składającej. Oświadczenie musi być złożone wg wzorca umieszczonego w załączniku nr 1 rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących.
  • KAS uruchamia Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Przedsiębiorcy narażeni na nieświadome uczestnictwo w oszustwach podatkowych otrzymają pisma informujące o takim ryzyku. KAS nie będzie ingerować w kontakty handlowe, ale zarekomenduje sprawdzenie rzetelności kontrahentów i zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.
  • Gdy osoba fizyczna świadczy usługi zarządzania firmą w ramach kontraktu menedżerskiego, uzyskiwane przez nią z tego tytułu przychody na gruncie ustawy o pdof podlegają rozliczeniu w ramach działalności wykonywanej osobiście. Nie ma wpływu to, czy menedżer ma w tym zakresie zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy też nie. W każdym przypadku obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na pdof od opodatkowanych należności z tego tytułu spoczywa na firmie zatrudniającej menedżera jako płatniku tego podatku.