• Wykreślenie podmiotu z rejestru VATUE – przypominamy wyrok WSA. Konsekwencje wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT UE nie mają natury czysto porządkowej czy technicznej, ale zasadniczo wpływają na sferę jego praw i obowiązków określonych ustawą o VAT. Organ powinien podjąć nie jakiekolwiek udokumentowane próby skontaktowania się z podmiotem, którego zamierza wykreślić z rejestru podatników VAT UE, ale działając z najwyższą starannością podjąć możliwe ze względów prawnych i organizacyjnych próby skontaktowania się, zwłaszcza jeżeli istnienie podatnika, chociażby ze względu na składanie deklaracji podatkowych, nie budzi wątpliwości. Zdaniem Sądu, organ wykreślając podatnika z rejestru podatników VAT w formie czynności materialno-technicznej, a nie w formie decyzji, naruszył przepis art. 207 O.p. w zw. z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT. Z wyroku WSA z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3481/17 (orzeczenie prawomocne)
  • Kontrola celno-skarbowa nie podlega rocznym limitom czasu trwania kontroli wynikającym z Prawa przedsiębiorców. Urząd celno-skarbowy ma prawo sprawdzać prawidłowość obliczania i wpłacania podatków. Kontrola celno-skarbowa nie musi być prowadzona u przedsiębiorców z zachowaniem limitów czasowych określonych w Prawie przedsiębiorców, a wynoszących – w zależności od wielkości firmy – 12, 18, 24 albo 48 dni roboczych w roku kalendarzowym. Wynika to z art. 93 ustawy o KAS (Dz. U. z 2019 r. poz. 768). Przekroczenie przez urząd celno-skarbowy wspomnianych limitów nie może więc być przedmiotem sprzeciwu określonego w art. 59 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).
  • Nazwa skrócona firmy na fakturach. Trzeba mieć na uwadze, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach prezentują pogląd, iż dane dotyczące podatnika, znajdujące się na wystawianych na (przez) niego fakturach, m.in. pełna lub skrócona nazwa firmy, winny być znane organom podatkowym, tj. muszą być zgodne z danymi podatnika, podanymi w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. W zgłoszeniu VAT-R podatnik niebędący osobą fizyczną podaje m.in. nazwę pełną i nazwę skróconą.
  • W przypadku, gdy pracownik dostarcza zwolnienie lekarskie, Płatnik składek wystawia i przekazuje do ZUS zaświadczenie płatnika składek nie później niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu od ubezpieczonego:
    • wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – wydruku tego płatnik składek nie dołącza do zaświadczenia płatnika składek albo
    • zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym – zaświadczenie to płatnik składek dołącza do zaświadczenia płatnika
  • PPK w firmie. Przypominamy, że od 30 czerwca br. pierwsza grupa pracodawców objęta zostanie przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PPK wdrożyć będą musieli pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniali co najmniej 250 osób. Nawet, jeżeli żaden pracownik nie wykaże zainteresowania PPK, firma musi mieć umowę z instytucją zarządzającą.