• Od 1 września zmieniła się definicja pierwszego zasiedlenia, która jest istotna w kwestii zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.

Pierwsze zasiedlenie następuje w wykonaniu czynności podlegającej VAT. Doprecyzowano też, że pierwsze zasiedlenie, poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu spełniającym warunki ustawowe.

Z uwagi na zmianę tej definicji, uchylono ust. 7a w art. 43 ustawy o VAT. Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT, zwalnia się z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Do końca sierpnia 2019 r. na podstawie ust. 7a ustawy o VAT, warunku tego nie stosowało się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Warunek ten przestał obowiązywać od 1 września 2019 r.

 

  • Ustalenie stażu urlopowego.

Ustalenie takiego stażu pozwala pracownikowi na nabycie prawa do urlopu. Do stażu urlopowego zaliczamy:

– poprzednie okresy zatrudnienia

– okres urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi za jego pisemną zgodą celem podjęcia pracy u innego pracodawcy

– okres urlopu bezpłatnego udzielonego młodocianemu uczęszczającemu do szkoły w celu uzupełnienia urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych

– okres pracy za granicą

– okresy nauki w szkole

– okresy podbierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium

– prowadzenia gospodarstwa rolnego

– służby wojskowej

– urlopu bezpłatnego udzielonego w celu odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie

– pracy nakładczej

– wykonywania mandatu posła lub senatora

 

  • Zawieszenie firmy na okres krótszy niż 30 dni powoduje obowiązek zapłaty pełnych składek za dany miesiąc.

 

  • W okresie zawieszenia działalności istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego. Dotyczy to np. rat leasingowych, opłat za media opłacanych w trakcie zawieszenia działalności. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL4.4012.261.2019.4.JS