• Obniżka stawki PIT

W wyniku nowelizacji ustawy o pdof z dniem 1 października 2019 r. zostanie obniżona stawka PIT z 18% na 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł. Obniżenie stawki podatku z 18% do 17% będzie dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli zarówno pracowników, osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, jak i emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców korzystających z tego sposobu opodatkowania w ramach zasad ogólnych. W ustawie nowelizującej przyjęto, że w rozliczeniu rocznym za 2019 r. najniższa stawka PIT wynosić będzie 17,75%. Jest to wypadkowa obowiązywania przez 9 miesięcy 2019 r. stawki 18%, a przez 3 miesiące 17% w odniesieniu do dochodów dotyczących całego 2019 r. Zmienią się także kwoty zmniejszające podatek uwzględniane w rozliczeniu rocznym (są one różne w zależności od kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym). Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie 525,12 zł. – źródło Gazeta Podatkowa Nr 72

  • Wykaz podatników VAT a sankcje.

Od początku 2020 r. podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe swojego kontrahenta, ale tylko do wysokości kwoty podatku VAT, związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie zostanie dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie i w zakresie transakcji, których wartość przekroczy 15.000 zł. Odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie mogła być wyłączona w sytuacji, gdy podatnik dokonujący płatności zapłaci należność na rachunek inny niż zawarty w wykazie, pod warunkiem że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

  • Ocena ryzyka zawodowego do każdego stanowiska pracy.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Pracodawca musi przeprowadzać i dokumentować tę ocenę w odniesieniu do każdego stanowiska pracy, niezależnie od rodzaju wykonywanej na nim pracy (art. 226 K.p.). Nowo zatrudniany pracownik powinien zostać poinformowany o ryzyku zawodowym na stanowisku oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami jeszcze przed podjęciem pracy.