Paragon fiskalny powinien zawierać nazwę towaru lub usługi, która pozwala na jednoznaczną ich identyfikację. Paragon powinien być czytelny oraz umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Ponadto, paragon może (ale nie musi) zawierać w miejscu określonym dla nazwy również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Nazwa towaru lub usługi powinna być tak skonstruowana, aby w sposób niebudzący wątpliwości można było określić rodzaj sprzedanego towaru lub usługi, oraz przyporządkować odpowiednią stawkę podatku. Przy konstruowaniu nazwy nie należy posługiwać się nazwami grup towarowych (np. zamiast nazwy „owoce” należy wprowadzić: „jabłko”, „gruszka”, itd.). Nazwa nie musi zawierać takich szczegółów, jak: barwa, pojemność, rozmiar, nazwa producenta itp.; może być podana z zastosowaniem skrótów.

[Źródło: INFORFK]