Konstrukcja kasy fiskalnej uniemożliwia ingerencję w zaewidencjonowaną sprzedaż. Transakcji po wydrukowaniu paragonu nie można poprawić. W takiej sytuacji korekta jest możliwa, ale już poza kasą rejestrującą. Jej zasady reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2013 w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

Podatnicy ewidencjonujący obrót na kasie rejestrującej, na potrzeby rozliczenia zwrotu towarów czy reklamacji muszą prowadzić odrębną ewidencję, według zasad wskazanych w rozporządzeniu. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. Prowadzenie ewidencji jest warunkiem niezbędnym do skorygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie.

[Źródło: INFORFK]