Płatnicy są zobowiązani opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za każdego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, także zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r., III UZP 10/16).

Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki na FEP także za pracownika, który wykonując pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązek opłacania składki na FEP jest bowiem związany z rodzajem wykonywanej pracy (tj. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

W ustnym uzasadnieniu uchwały SN zwrócił uwagę, że składka na FEP nie ma charakteru składki ubezpieczeniowej; jest to raczej danina publiczna o charakterze celowym. A zatem obowiązek opłacania składki na FEP spoczywa na pracodawcy, który zatrudnia pracownika urodzonego po 31 grudnia 1948 r., wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – bez względu na wymiar czasu pracy, w którym jest on zatrudniony.

źródło: INFOR