Od 25.12.2014 przedsiębiorcy będą musieli w szerszym zakresie informować klientów o warunkach zawieranych umów. Prowadzący sklepy internetowe będą musieli dokonać zmian na swoich stronach internetowych. Klienci zyskają szersze prawo do odstępowania od zawieranych umów. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży konsumenckiej już teraz powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o prawach konsumenta. Pozwoli im to na właściwe przygotowanie się i wprowadzenie koniecznych zmian w prowadzonej działalności, m.in. powinni oni zaktualizować posiadane regulaminy sprzedaży.

Znajomość przepisów jest niezbędna, ponieważ postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Ponadto konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Tym samym przedsiębiorcy nie powinni umieszczać w umowach takiego zrzeczenia się praw, gdyż ten zapis umowny będzie nieważny.

Przedsiębiorca powinien udzielić klientowi informacji najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego chęci zawarcia umowy. Przede wszystkim należy poinformować klientów o:

  • cechach towaru lub sposobie, w jaki będzie wykonana usługa,
  • danych firmy (nazwa, organ rejestracyjny i numer, adres prowadzenia, numer telefonu)

[Źródło: INFORFK]