Szykuje się kolejna rewolucja wśród podatników ewidencjonujących sprzedaż na kasach fiskalnych. Zgodnie z nowymi wymogami, oprócz zapowiadanego wymogu podłączenia kas pod sieć Internet celem bieżącego raportowania transakcji, przedsiębiorcy zobowiązani będą do udostępnienia przynajmniej jednej formy płatności bezgotówkowych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych zakłada nałożenie obowiązku stosowania terminali płatniczych na przedsiębiorców zobowiązanych do korzystania z kas rejestrujących. Obowiązkowym ma być zapewnienie akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej. Do sposobów przyjmowania płatności będą należały: płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, za pomocą Blik itp.

Nowa regulacja dotyczyć ma przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego obrotu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących. W efekcie nie wszyscy podatnicy będą zmuszeni do spełnienia nowego obowiązku. Po pierwsze, terminal nie będzie obowiązkowy w jednostkach, które nie osiągają 20.000 zł obrotu rocznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (odpowiednio u rozpoczynających sprzedaż jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł). Po drugie terminale nie będą przymusowe w jednostkach, które zajmują się wyłącznie działalnością na rzecz przedsiębiorców.

Terminal nie będzie również obowiązkowy w jednostkach, które ze względu na rodzaj sprzedaży nie są obowiązane stosować w ogóle kas fiskalnych – dotyczy to zarówno transakcji takich jak np. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni, jak również sprzedaży która została ustalona w taki sposób, aby płatności były prowadzone wyłącznie poprzez bank lub skok – np. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Źródło: PIT.pl