Paragon fiskalny to dokument z dokonanej sprzedaży przeznaczony dla nabywcy i wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży. Podatnicy prowadzący ewidencję z zastosowaniem kas rejestrujących są zobowiązani do wykonywania czynności określonych przepisami, a więc m.in. do wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży lub wystawiania faktury VAT oraz do wydawania jej wydrukowanego oryginału nabywcy.

Przepisy prawne nie definiują, co należy rozumieć przez „wydanie paragonu nabywcy”. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) „wydać” oznacza – dać, przydzielić coś komuś. Dlatego też należy uznać, że paragon trzeba przekazać w wersji papierowej. Za niewystarczający należy uznać fakt wydruku paragonu, jego zeskanowania i wysyłki do klienta w formie elektronicznej.

Również organy podatkowe potwierdzają konieczność dostarczenia paragonu klientowi, czego przykładem może być interpretacja indywidualna z 3 września 2012 r., sygn. IPPP2/443-520/12-2/IŻ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: (…) podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych obowiązany jest wydać, dostarczyć paragon nadawcy. Stąd też uwzględniając charakter sprzedaży prowadzonej przez Spółkę – sprzedaż przez internet, co wiąże się z brakiem osobistego kontaktu z nabywcą, stwierdzić należy, że na Spółce ciąży obowiązek wysłania pocztą paragonu nabywcy (…).

źródło: INFOR