Szanowni Klienci,

poniżej zestawienie opcji, które są dostępne w ramach pomocy w związku z panującą epidemią koronawirusa. Wiemy, że jest tego dużo, ale starałyśmy się to tak pogrupować, żeby każdy mógł odnaleźć sytuację dotyczącą tylko jego przypadku. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne dla Państwa.

 

1. W ramach Tarczy Antykryzysowej – wsparcie z ZUS

wszystkie wnioski do ZUS mogą być składane przez pue.zus.pl lub za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS

 

 a) Samozatrudniony (nie zatrudnia pracowników)

Jeżeli spełnia kryteria może skorzystać jednocześnie ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek i świadczenia postojowego.

 

-zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS (dotyczy wszystkich składek włącznie ze zdrowotną)

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy okresu marzec – maj 2020.

Aby skorzystać z tego, działalność musiała rozpocząć się przed lutym 2020 roku a przychód był niższy niż 15681,00 zł w miesiącach marzec – maj. Jeżeli przychód był mniejszy tylko np. w dwóch wymienionych miesiącach, zwolnienie będzie tylko za dwa miesiące.

Wniosek (RDZ) + załącznik należy złożyć do końca czerwca

Opłacając składki za siebie oraz za siebie i osobę współpracującą, jeżeli na dzień 1 lutego 2020 roku były objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 

– świadczenie postojowe w wysokości 1300,00 zł (karta podatkowa bez VAT) lub 2080,00 zł (pozostali)

Aby skorzystać z postojowego samozatrudniony musiał rozpocząć działalność przed 1 lutego 2020 roku. Dodatkowo jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł przekroczyć  300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Zaś przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności. Jednak Ci co zawiesili ją po 31 stycznia, a spełniają w/w wymogi też otrzymają świadczenie postojowe.

Wnioski o świadczenie postojowe (RSP-D)mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

– odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 roku bez opłaty prolongacyjnej

Jeżeli Ktoś będzie zainteresowany tą najmniej korzystną pomocą, prześlemy informacje.

 

b) Zleceniobiorca + wykonawca dzieła

 – świadczenie  postojowe w wysokości 2080,00 zł lub w wysokości utraconych przychodów

Umowa musi być zawarta przed 1 lutego 2020 roku.

Zleceniodawca lub zamawiający ma przestój w prowadzeniu działalności w związku z COVID-19.

Nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczeń, tzn. umowa zlecenie/dzieło była jedyną umową jakąś posiadałeś i złożysz takie oświadczenie zleceniodawcy/zamawiającemu. Każdy ze zleceniodawców/zamawiających składa odrębnie wniosek.

Jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego/stałego pobytu i mieszkasz na terenie Polski.

Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, należy złożyć wniosek RSP-C za pośrednictwem swojego zleceniodawcy/zamawiającego.

Jest to świadczenie jednorazowe.

Kwota świadczenia wyniesie:

2080,00 zł jeżeli wynagrodzenie z umowy zawierało się w przedziale 1300,00 zł – 15681,00 zł

Jeżeli zaś w umowie kwota wynagrodzenia była niższa niż 1300,00 zł to otrzymasz kwotę równą sumie wynagrodzeń wynikającą z umów.

Powyższe świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane.

Należy je złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 

c) Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 roku

 zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS (dotyczy wszystkich składek włącznie ze zdrowotną)

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy okresu marzec – maj 2020.

Aby skorzystać z tego, działalność musiała rozpocząć się przed lutym 2020 roku.

Wniosek (RDZ) + załącznik należy złożyć do końca czerwca.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

Za ten okres składa się dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Zwolnienie z opłacania nastąpi dopiero po złożeniu tych dokumentów rozliczeniowych.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 

– odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 roku bez opłaty prolongacyjnej

Jeżeli Ktoś będzie zainteresowany tą najmniej korzystną pomocą, prześlemy informacje.

  

d) Każda firma

 – odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 roku bez opłaty prolongacyjnej

 

Jeżeli Ktoś będzie zainteresowany tą najmniej korzystną pomocą, prześlemy informacje.

 

2. W ramach Tarczy Antykryzysowej – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń, wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy

Aby skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia dla pracowników, działalność musi być prowadzona co najmniej przez rok poprzedzający miesiąc, w którym nastąpił spadek obrotów.

Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Formularze są dopiero przygotowywane i będą składane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

 

3. W ramach Tarczy Antykryzysowej – dofinansowanie do pensji swoich pracowników, wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy można skorzystać z 3 miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników.

Skorzystać może każda firma, ale musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej rok i odnotować 15% lub 25% spadki obrotów. Świadczenie te może być łączone z innymi świadczeniami w ramach Tarczy Antykryzysowej. Nie może też posiadać zaległości w stosunku do urzędu skarbowego jak i do ZUS.

 

Więcej na ten temat:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

 

4. Pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej, wsparcie  z ARP

Jest to pożyczka z ARP. W jej ramach Twoi pracownicy dostaną kwotę netto bezpośrednio na swoje konto. Pożyczka jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp

 

5. Umorzenie zaległości podatkowej, wsparcie z KAS w ramach Tarczy

Oczywiście nie jest powiedziane, że urząd się zgodzi. Ale zawsze można spróbować.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej

 

6. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych w ramach Tarczy

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat audiowizualnych.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-abonamentu-i-oplat-audiowizualnych

 

7. Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT w ramach Tarczy Antykryzysowej

Może się uda. Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit

 

8. Dofinansowanie na prowadzenie działalności osoby samozatrudnionej, wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy

Aby z tego skorzystać trzeba przez co najmniej rok prowadzić działalność gospodarczą, tak aby przedstawić dwa kolejne miesiące z 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

 

9. Zapłata PIT za swoich pracowników w późniejszym terminie

Będziesz mógł przedłużyć termin przekazania zaliczek na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników o ile urząd się zgodzi.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-pit-za-swoich-pracownikow