Przepisy nie przewidują żadnego terminu na wystawienie faktury korygującej. Należy zatem uznać, że dokument korygujący należy wystawić niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, które stanowi podstawę do jego wystawienia (np. wykrycie błędu, udzielenie rabatu itp.). Natomiast maksymalny termin, w jakim dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej, wyznacza upływ terminu przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynikającego z faktury pierwotnej, określony w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

[Źródło: INFORFK]