Podatnicy rozpoczynający w terminie ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej mogą odliczyć od podatku lub uzyskać zwrot części wydatków poniesionych na zakup kas. Ulga jest limitowana: odliczona lub zwrócona może być kwota wydatkowana na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł. Kwota VAT zapłacona przy zakupie kasy jest odliczana od podatku należnego w zależności od tego, czy i w jakim zakresie nabyte kasy będą wykorzystywane przez podatnika do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej.

[Źródło: INFORFK]