Od 1 października zaczynają obowiązywać kolejne zmiany w przepisach podatkowych. Zostały na wszystkich przedsiębiorców, którzy są na VAT, nałożone kolejne obowiązki wykazywania do urzędu skarbowego dodatkowych informacji.

Poniżej podajemy Państwu kody zwane GTU, które należy nanosić na faktury sprzedażowe. Na pocieszenie, dotyczy to wyłącznie transakcji wymienionych poniżej.

Oznaczenie dotyczy tylko faktur sprzedażowych. Jeżeli macie Państwo taką sprzedaż wykazaną tylko na kasie fiskalnej, nie ma obowiązku jej oznaczania.

Oznaczenie

Grupa towarów lub usług

Wyjaśnienia MF

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi gastronomicznej to oznaczenie nie ma zastosowania.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5Aa ustawy o VAT, tj.:

·       benzyn lotniczych (CN 2710 12 31)

·       benzyn silnikowych )CN 2710 12 25

– z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN

2710 12 45, CN 2710 12 49, CN

2710 12 51, CN 2710 12 59, CN

2710 12 90, CN 2207 20 00)

·       gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)

·       olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11)

·       olejów opałowych (CN 2710 199 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90)

·       paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70)

·       pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19)

·       paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8

·       biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Z 2019r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527)

·       pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym , wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN

Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa u.p.t.u.

GTU_03

Dostawa:

·       olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

·       oleje smarowe,

·       pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem

wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

·       oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,

·       preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

 

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych (papierosy), suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

 

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, tj:

·       38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

·       38.11.51.0 odpady szklane

·       38.11.52.0 odpady z papieru i tektury

·       38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe

·       38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych

·       38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

·       38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal

·       38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

·       38.32.2 surowce wtórne metalowe

·       38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła

·       38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury

·       38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych

·       38.32.34.0 surowce wtórne z gumy

 

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy tj.:

·       ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn automatycznego przetwarzania danych

·       ex 20.59.30.0 atrament do pisania,

tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

·       22.21.30.0 płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych , nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

·       ex 26.11.30.0 elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

·       26.20.1 komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

·       ex 26.20.21.0 jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

·       ex 26.20.22.0 półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

·       ex 26.30.22.0 telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

·       ex 26.40.60.0 konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

·       26.70.13.0 aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

·       ex 28.23.26.0 części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

·       ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

·       ex 58.29.29.0 pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

·       ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do u.p.t.u., to powinna być ona oznaczona symbolem GTU_06.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10., tj.:

·       Ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów

·       pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

·       samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), wyłącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

·       pojazdy silnikowe do transportu towarów

·       pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki)

·       podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

·       nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 ,

·       częśći i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

·       czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, mawet z uzbrojeniem, oraz części do tych pojazdów

Grupa GTU_07 obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy (pod tabelą)

 

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych –

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne art. 37av ust.1: Przedsiębiorca zgłasza

Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar:

1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)  zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14 ( Minister właściwy ogłasza co najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Jeżeli konkretne towary będące przedmiotem

dostawy są objęte obowiązkiem zgłoszenia w rozumieniu art. 37av Prawa farmaceutycznego, to w JPK_VAT z deklaracją podlegają one oznaczeniu GTU_09. Termin wystawienia faktury pozostaje w tym przypadku bez znaczenia.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów (nie są to usługi budowlane, tylko sprzedaż

tych rzeczy, może też być leasing finansowy gruntów)

Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem oznaczenie GTU_10 należy zastosować do:

–  leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,

–  sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu.

Nie podlegają oznaczeniu GTU_10 usługi budowlane i remonty budynków.

GTU_11

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

GTU_12

Usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które należy oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być wskazanie na PKD usługi tzn.:

1) doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z

zarządzaniem):

–  62.02.01 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

–  62.02.02 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

–  66.19.91 Usługi związane z doradztwem finansowym

–  69.10.11 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

–  69.10.12 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

–  69.10.13 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

–  69.10.14 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

–  69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego, Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw

–  70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym

–  70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

–  70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

–  70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

–  70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

–  70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem

–  70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

–  71.11.24 Usługi doradcze w zakresie architektury

–  71.11.42 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

–  71.12.11 Usługi doradztwa technicznego

–  71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

–  74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego

–  74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

–  74.90.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

2)  księgowe: 69.20.2 Usługi rachunkowo- księgowe

3)  prawne: 69.1 Usługi prawne

4)  zarządcze:

–  62.03.11 Usługi związane z zarządzaniem siecią

–  62.03.12 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi

–  63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)

–  66.11.19 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi

–  66.30.11 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych

–  66.30.12 Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi

–  68.32.11 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności

–  68.32.12 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie

–  68.32.13 Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie

–  69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową

–  70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi

–  70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych

–  90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

5)  marketingowe: 73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

6)  firm centralnych: 70.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

7)  reklamowych: 73.1 Usługi reklamowe

8)  badania rynku i opinii publicznej: 73.2 Usługi badania rynku i opinii publicznej

9)  badań naukowych i prac rozwojowych: 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

10)  szkoleniowe: 85 Usługi w zakresie edukacji

GTU_13

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

–  49.4: Transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami

–  49.41 Transport drogowy towarów

–  49.41.1.11 Transport drogowy towarów samochodami chłodniami

–  49.41.12. Transport drogowy produktów naftowych cysternami

–  49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

–  49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

–  49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

–  49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

–  49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

–  49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych

–  49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów

–  49.41.2 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

–  49.42 Usługi związane z przeprowadzkami

–   49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

–  49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

–  49.5 Transport rurociągowy

–  49.50.11 Transport rurociągowy surowej lub rafinowanej ropy naftowej i produktów naftowych

–  49.50.12 Transport rurociągowy gazu ziemnego

–  49.50.19 Transport rurociągowy pozostałych towarów

–  52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

–  52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

–  52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

–  52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

–  52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

 

 

 

 

 

 

GTU 08 Załącznik 12 Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

Poz.

CN

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)      proszek srebra,

2)      srebro techniczne czyste,

3)      srebro o wysokiej czystości,

4)      stopy srebra,

5)      srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)      proszek złota,

2)      złoto technicznie czyste,

3)      złoto o wysokiej czystości,

4)      złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu,

z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

5)      stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)      proszek platyny,

2)      proszek palladu,

3)  proszek irydu,

4)  proszek rodu,

5)  platyna technicznie czysta,

6)  pallad technicznie czysty,

7)  iryd technicznie czysty,

8)  rod technicznie czysty,

9)  platyna o wysokiej czystości,

10)  pallad o wysokiej czystości,

11)  iryd o wysokiej czystości,

12)  rod o wysokiej czystości,

13)  platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny

w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14)  stopy platyny,

15)  stopy palladu,

16)  stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

1)  złom złota,

2)  odpady srebra,

3)  złom srebra,

4)  złom platyny,

5)  złom palladu,

6)  złom irydu;

–  7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

–  ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1)  dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2)  wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

2

ex 9602

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu

3

ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

 

GTU 08 Załącznik 12 Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

Poz.

CN

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

ex 71

Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:

– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)      proszek srebra,

2)      srebro techniczne czyste,

3)      srebro o wysokiej czystości,

4)      stopy srebra,

5)      srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)      proszek złota,

2)      złoto technicznie czyste,

3)      złoto o wysokiej czystości,

4)      złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu,

z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

5)      stopy złota;

– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

1)      proszek platyny,

2)      proszek palladu,

3)  proszek irydu,

4)  proszek rodu,

5)  platyna technicznie czysta,

6)  pallad technicznie czysty,

7)  iryd technicznie czysty,

8)  rod technicznie czysty,

9)  platyna o wysokiej czystości,

10)  pallad o wysokiej czystości,

11)  iryd o wysokiej czystości,

12)  rod o wysokiej czystości,

13)  platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny

w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

14)  stopy platyny,

15)  stopy palladu,

16)  stopy irydu;

– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych – wyłącznie:

1)  złom złota,

2)  odpady srebra,

3)  złom srebra,

4)  złom platyny,

5)  złom palladu,

6)  złom irydu;

–  7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

–  ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

1)  dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

2)  wyrobów kultu religijnego;

– 7118 – Monety

2

ex 9602

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu

3

ex 9706 00 00

Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna

Pozycje z Załącznika 15 – GTU 08, poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78

12

24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

13

24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

14

24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

15

24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

16

24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

17

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

18

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

19

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

20

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

21

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

22

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

23

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

24

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

25

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

33

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

34

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

35

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

36

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

37

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

38

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

39

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

40

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

45

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

46

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

56

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

78

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym