30 września 2017 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE od zakupów dokonanych tam w 2016 r.

Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej mogą złożyć polscy podatnicy, którzy w okresie, za jaki składają wniosek:

– w kraju, do którego występują o zwrot, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, ani stałego miejsca zamieszkania, ani zwykłego miejsca pobytu,
– byli podatnikami VAT czynnymi,
– nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza usługami finansowymi, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, dającymi prawo do odliczenia VAT).

Aby polscy podatnicy mogli wystąpić o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE od dokonanych zakupów, nabyte towary i usługi muszą wykorzystać w Polsce do działalności opodatkowanej, która daje prawo do odliczenia VAT (art. 89 ust. 1h ustawy o VAT). Prawo do odliczenia VAT należy ocenić na podstawie polskich przepisów, tj. art. 86 i 88 ustawy o VAT. Oznacza to, że gdyby dany towar lub usługa były kupione w Polsce i przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT, to przysługuje również od zakupu takich samych towarów za granicą.

Jeżeli towary i usługi zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej i zwolnionej, to ustalając prawo do zwrotu, należy zastosować proporcję. To samo dotyczy tzw. wydatków samochodowych, gdy samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych (art. 86a ustawy).

Wniosek za 2016 r. należy złożyć nie później niż w terminie do 30 września 2017 r. Po jego upływie prawo do zwrotu VAT zapłaconego w 2016 r. w innych krajach UE wygasa.

Wniosek o zwrot należy złożyć za pomocą systemu e-Deklaracje za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozliczamy VAT, do właściwego państwa członkowskiego. Wniosek składamy na formularzu VAT-REF(4) (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje).

Wypełniając wniosek, a dokładniej – wpisując kwotę zwrotu, należy wpisać ją w walucie, która obowiązuje w kraju zwrotu. Trzeba także wpisać walutę wskazanego rachunku bankowego.

Źródło: Infor