Usługi turystyczne według organów podatkowych to „zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez)”, które zgodnie z art. 119 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu na zasadzie marży.

Marża jest to różnica między ceną nabycia towaru a ceną jej sprzedaży. Należy pamiętać, że marża może mieć wartość dodatnią bądź ujemną. W przypadku usług turystycznych biuro podróży nabywa usługi od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty. Są to np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Marżę, która jest kwotą brutto, w tej sytuacji stanowi różnica między ceną uzyskaną od turysty (nabywcy usługi) a kosztami (dotyczy to tylko usług obcych) poniesionymi na zorganizowanie usługi turystycznej. Podatek należny liczony od marży powoduje tym samym, że podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego wynikającego z towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Aby poprawnie wyliczyć kwotę marży, należy prowadzić specjalny rejestr, który będzie zawierał wydatki składające się na usługę turystyczną (w tym rodzaj wydatku, dokument potwierdzający wydatek, dane kontrahenta, wartość wydatku), wartość sprzedaży (dokument potwierdzający sprzedaż usługi, dane kontrahenta oraz wartość usługi turystycznej) a także kwotę marży. Należy pamiętać, że podatnik powinien prowadzić również drugi rejestr związany z nabyciem pozostałych usług, niezwiązanych z bezpośrednią korzyścią turysty.

Fakturowanie takiej sprzedaży różni się od zwykłego wystawiania faktury. Podatnik wystawiając fakturę ma obowiązek umieścić na niej określenie – procedura marży dla biur podróży. Wystawiając fakturę VAT-marża, sprzedawca nie wykazuje zatem: ceny jednostkowej netto towaru lub usługi, kwoty rabatów, wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, stawki podatku, wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy przy usługach turystyki opodatkowanych na zasadach marży powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później niż 15. dnia od dnia wykonania usługi.