5 dzień miesiąca

 • termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

7 dzień miesiąca

 • termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej;
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach;

10 dzień miesiąca

 • termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;
 • termin składania deklaracji INTRASTAT;

15 dzień miesiąca

 • termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników;
 • termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie papierowej);
 • termin zapłaty zaliczki na podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej;
 • termin zapłaty raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dla osób fizycznych);
 • termin zapłaty raty podatku rolnego (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej);

20 dzień miesiąca

 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
 • termin zapłaty ryczałtów ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej oraz z umów najmu i dzierżawy;
 • termin zapłaty zaliczki na liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej;
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika;
 • termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;
 • termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych;
 • termin zapłaty składki na PFRON;

25 dzień miesiąca

 • termin składania deklaracji i zapłaty podatku VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-12);
 • termin składania informacji podsumowującej VAT-UE (w formie elektronicznej);
 • termin składania deklaracji i zapłaty podatku akcyzowego (AKC-4);

30 dzień miesiąca

 • termin wpłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);

Więcej aktualnych terminów znajdą Państwo na stronie Wydawnictwa Podatkowego Gofin.