Harmonogram odbioru dokumentów

Szanowni Państwo, w związku z coraz trudniejszym dojazdem do nas, spowodowanym budową dwóch budynków, wychodzimy do Państwa z propozycją odbioru dokumentów w centrum Szczecina. W każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 16-17 w Columbus Coffe Turzyn w galerii handlowej Turzyn będzie na Państwa czekać Pani Joanna Szelak. Harmonogram odbioru dokumentów: 14 stycznia 2020 11 lutego…

Czytaj więcej

Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Po tej dacie pisemna forma składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym,…

Czytaj więcej

Aktualności

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr15 do ustawy o VAT w momeńcie, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Wynika to z dodanego do ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.  108a ust. 1a. Jak wskazano w tym przepisie, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub…

Czytaj więcej

Aktualności

Limity na 2020 rok w podatku dochodowym W 2020 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty 8.746.800 zł limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2020 r. wyniesie 218.670 zł. prawo do opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. zgodnie…

Czytaj więcej

Aktualności

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia…

Czytaj więcej