Aktualności

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr15 do ustawy o VAT w momeńcie, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Wynika to z dodanego do ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.  108a ust. 1a. Jak wskazano w tym przepisie, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub…

Czytaj więcej

Aktualności

Limity na 2020 rok w podatku dochodowym W 2020 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty 8.746.800 zł limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2020 r. wyniesie 218.670 zł. prawo do opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 r. zgodnie…

Czytaj więcej

Aktualności

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia…

Czytaj więcej

Aktualności

Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse zamieściło informację dotyczącą zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r. Resort wyjaśnia, że: „Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie…

Czytaj więcej

Aktualności

Obniżka stawki PIT W wyniku nowelizacji ustawy o pdof z dniem 1 października 2019 r. zostanie obniżona stawka PIT z 18% na 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł. Obniżenie stawki podatku z 18% do 17% będzie dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli zarówno…

Czytaj więcej